Gå videre til innholdet

Gratis frakt!

Betal senere med Klarna

Klarna

Kontakt Vorensa

Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser Vorensa

Innholdsfortegnelse:


Artikkel 1 - Definisjoner I disse vilkårene og betingelsene forstås følgende: refleksjonsperiode: perioden der forbrukeren kan utøve sin angrerett; forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelsen av et yrke eller en virksomhet og inngår en fjernkontrakt med entreprenøren; dag: kalenderdag; termtransaksjon: En fjernkontrakt knyttet til en serie produkter og / eller tjenester, hvis leverings- og / eller kjøpsforpliktelse er spredt over tid; holdbar databærer: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller gründeren å lagre informasjon personlig adressert til ham på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen. Angrerett: forbrukerens mulighet til å trekke seg fra fjernsalgsavtalen innen angrefristen; næringsdrivende: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand; fjernsalgsavtale: en avtale der det innenfor rammen av et system organisert av den næringsdrivende for fjernsalg av varer og/eller tjenester, til og med det øyeblikket avtalen inngås, utelukkende brukes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon; fjernkommunikasjonsmidler: midler som kan brukes til å inngå en avtale, uten at forbrukeren og den næringsdrivende trenger å komme sammen i samme rom samtidig. Generelle vilkår og betingelser: de nåværende generelle vilkårene og betingelsene for entreprenøren.

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet Informasjon om selskapet

MK E-Com

Marco Polostraat 15, 5665GH GELDROP,

E-postadresser: info@Vorensa.com & zakelijk@Vorensa.com


Handelskammerets nummer: 87048892

MVA-identifikasjonsnummer: NL864188237B01

Artikkel 3 - Anvendelighet Disse generelle vilkårene gjelder for ethvert tilbud fra gründeren og for enhver fjernkontrakt og ordre inngått mellom gründer og forbruker. Før fjernkontrakten inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før fjernsalgsavtalen inngås, skal det angis at de generelle vilkårene kan konsulteres i den næringsdrivendes lokaler, og at de på forespørsel vil bli sendt til forbrukeren gratis så snart som mulig. Hvis fjernsalgsavtalen, uten hensyn til foregående avsnitt, inngås elektronisk, kan teksten i disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den lett kan lagres på et varig datamedium. Hvis dette ikke er mulig, skal det før fjernsalgsavtalen inngås opplyses om hvor de generelle vilkårene kan leses elektronisk, og at de på forbrukerens anmodning vil bli sendt elektronisk eller på annen måte kostnadsfritt. 4. Dersom spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, skal punkt 2 og 3 gjelde tilsvarende, og i tilfelle motstridende generelle vilkår kan forbrukeren alltid stole på den bestemmelsen som er gunstigst for ham. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene på noe tidspunkt er helt eller delvis ugyldige, skal de øvrige bestemmelsene i avtalen og disse generelle vilkårene fortsatt gjelde, og den aktuelle bestemmelsen skal uten forsinkelse etter gjensidig avtale erstattes med en bestemmelse som ligger så nær den opprinnelige bestemmelsens omfang og formål som mulig. Situasjoner som ikke er omhandlet i disse generelle vilkårene, skal vurderes "i ånden" av disse generelle vilkårene. Eventuelle uklarheter med hensyn til tolkningen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre generelle vilkår og betingelser skal tolkes "i ånden" av disse generelle vilkårene og betingelsene.

Artikkel 4 - Tilbudet
Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette være uttrykkelig angitt i tilbudet.
Tilbudet er uten forpliktelse. Gründeren har rett til å endre og justere tilbudet.
Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan vurdere tilbudet på en riktig måte. Hvis gründeren bruker bilder, er disse en sannferdig fremstilling av de tilbudte produktene og / eller tjenestene. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder ikke gründeren.
Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke være en grunn til kompensasjon eller oppløsning av avtalen.
Bildene av produktene er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenøren kan ikke garantere at fargene som er avbildet tilsvarer nøyaktig de faktiske fargene på produktene.
Hvert tilbud inneholder informasjon som viser forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt:
prisen, eksklusive fortollingskostnader og importmoms. Disse tilleggskostnadene er for kundens regning og risiko. Post- og/eller budtjenesten anvender den spesielle ordningen for post- og budtjenester ved import. Denne ordningen gjelder hvis varene importeres til bestemmelseslandet i EU, noe som er tilfellet her. Post- eller budtjenesten krever inn merverdiavgift (sammen med eventuelle fortollingsgebyrer) fra mottakeren av varene;
eventuelle fraktkostnader;
hvordan avtalen inngås og hvilke skritt som kreves for å inngå avtalen
om angreretten gjelder eller ikke
metoden for betaling, levering og oppfyllelse av avtalen
fristen for å akseptere tilbudet eller fristen for den næringsdrivendes prisgaranti
nivået på prisen for fjernkommunikasjon hvis kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige grunntaksten for kommunikasjonsmidlet som brukes
om avtalen skal arkiveres etter at den er inngått, og i så fall hvordan forbrukeren kan få innsyn i den;
på hvilken måte forbrukeren kan kontrollere og om nødvendig korrigere opplysningene som han eller hun har gitt i henhold til avtalen før avtalen inngås
eventuelle andre språk enn nederlandsk som avtalen kan inngås på;
de etiske retningslinjene som den næringsdrivende er underlagt, og hvordan forbrukeren kan konsultere disse retningslinjene elektronisk, og
minimumsvarighet for fjernsalgsavtalen ved lengre transaksjoner.
Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farge

Artikkel 5 - Avtalen
Med forbehold for bestemmelsene i punkt 4, er avtalen inngått i det øyeblikket forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller de fastsatte vilkårene.
Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, skal den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av den næringsdrivende, kan forbrukeren heve avtalen.
Dersom avtalen inngås elektronisk, skal den næringsdrivende treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske dataoverføringen og sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, skal den næringsdrivende treffe egnede sikkerhetstiltak.

Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av den eksterne avtalen. Hvis gründeren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en ordre eller søknad eller å knytte spesielle betingelser til gjennomføringen, samtidig som han begrunner dette.
Entreprenøren skal gi forbrukeren følgende informasjon med produktet eller tjenesten, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer
Besøksadressen til entreprenørens etablering der forbrukeren kan gå med klager;
vilkårene for og måten forbrukeren kan utøve angreretten på, eller, der det er aktuelt, tydelig informasjon om unntak fra angreretten
informasjon om garantier og eksisterende ettersalgstjenester
opplysningene som er nevnt i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre den næringsdrivende allerede har gitt forbrukeren disse opplysningene før avtalen inngås
vilkårene for oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet.
Når det gjelder en kontrakt med løpende ytelse, skal bestemmelsen i forrige avsnitt bare gjelde for den første leveransen.
Hver avtale inngås under den suspensive betingelsen om tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene..

Artikkel 6 - Angrerett
Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å oppløse avtalen uten å oppgi grunner i en periode på 14 dager. Denne angreretten begynner dagen etter at forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av forbrukeren og gjort kjent for entreprenøren har mottatt produktet.
I løpet av refleksjonsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, skal han returnere produktet med alt medfølgende tilbehør og - i den grad det er rimelig - i original stand og emballasje til den næringsdrivende i samsvar med de rimelige og klare instruksjonene fra den næringsdrivende.
Hvis forbrukeren ønsker å benytte seg av angreretten, må han/hun varsle den næringsdrivende innen 14 dager etter at han/hun har mottatt produktet. Forbrukeren bør gjøre dette i form av en skriftlig melding/e-post. Etter at forbrukeren har gitt beskjed om at han/hun ønsker å benytte seg av angreretten, må han/hun returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at varen er returnert i rett tid, f.eks. ved hjelp av en kvittering for avsendelse.
Hvis forbrukeren etter utløpet av fristene nevnt i punkt 2 og 3 ikke har gitt beskjed om at han/hun ønsker å benytte seg av angreretten eller ikke har returnert varen til den næringsdrivende, anses kjøpet for å være gjennomført.

Artikkel 7 - Kostnader knyttet til angreretten
Dersom forbrukeren benytter seg av angreretten, skal forbrukeren bære kostnadene ved å returnere varene.
Dersom forbrukeren har betalt et beløp, skal den næringsdrivende tilbakebetale dette beløpet så snart som mulig, men ikke senere enn 14 dager etter at angreretten er utøvd. Forutsetningen er at varene allerede er returnert til den næringsdrivende eller at det kan fremlegges tilstrekkelig dokumentasjon på at varene er fullstendig returnert.

Artikkel 8 - Utelukkelse av angreretten
Den næringsdrivende kan utelukke forbrukerens angrerett for de produktene som er beskrevet i punkt 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten er bare gyldig dersom den næringsdrivende tydelig har opplyst om dette i tilbudet, eller i det minste i god tid før avtalen inngås.
Utelukkelse av angreretten er bare mulig for produkter
som har blitt laget av den næringsdrivende i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner
som åpenbart er av personlig art
som ikke kan returneres på grunn av sin art, eller
som ødelegges eller eldes raskt
hvis pris er utsatt for svingninger på finansmarkedet som er utenfor entreprenørens kontroll;
for individuelle aviser og magasiner
for lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen til
for hygieneprodukter som forbrukeren har brutt forseglingen.
Utelukkelse av angreretten er bare mulig for tjenester som gjelder
som gjelder overnatting, transport, restaurant eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i løpet av en bestemt periode;
hvor leveringen har startet med forbrukerens uttrykkelige samtykke før utløpet av angrefristen;
når det gjelder spill og lotterier.

Artikkel 9 - Prisen
I løpet av gyldighetsperioden som er nevnt i tilbudet, vil prisene på produktene og / eller tjenestene som tilbys ikke økes, bortsett fra prisendringer på grunn av endringer i merverdiavgiftssatser.
I motsetning til forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er utsatt for svingninger i finansmarkedet og som entreprenøren ikke har noen innflytelse på, med variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at de oppgitte prisene er målpriser, skal oppgis sammen med tilbudet.
Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelsen er bare tillatt hvis de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser.
Prisøkninger fra 3 måneder etter kontraktsinngåelsen er bare tillatt hvis entreprenøren har fastsatt dem og:
de følger av lovbestemmelser eller forskrifter; eller
forbrukeren har mulighet til å si opp avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft.
I henhold til § 5(1) i merverdiavgiftsloven av 1968 er leveringsstedet det landet der transporten begynner. I det foreliggende tilfellet skjer denne leveringen utenfor EU. Post- eller budtjenesten krever da inn importmerverdiavgift eller ekspedisjonsgebyr fra kunden. Forhandleren krever derfor ikke inn merverdiavgift.
Det tas forbehold om trykkfeil i alle priser. Vi påtar oss intet ansvar for konsekvensene av trykk- og settefeil. Ved trykk- og settefeil er den næringsdrivende ikke forpliktet til å levere varene til feil pris.

Artikkel 10 - Overholdelse og garanti
Den næringsdrivende garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er nevnt i tilbudet, rimelige krav til soliditet og/eller brukbarhet og gjeldende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter på det tidspunktet avtalen ble inngått. Hvis det er avtalt, garanterer den næringsdrivende også at produktet er egnet til andre formål enn det som er normalt.
En garanti gitt av den næringsdrivende, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor den næringsdrivende i henhold til avtalen.
Mangelfulle eller feilleverte produkter skal meldes skriftlig til den næringsdrivende innen 14 dager etter levering. Produktene skal returneres i originalemballasjen og i ny stand.
Entreprenørens garantiperiode er lik produsentens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for produktenes endelige egnethet for hver enkelt anvendelse av forbrukeren, og heller ikke for råd om bruk eller anvendelse av produktene.
Garantien gjelder ikke hvis
Forbrukeren har reparert og/eller modifisert de leverte produktene selv eller fått dem reparert og/eller modifisert av tredjepart;
De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte blitt behandlet uforsiktig eller i strid med instruksjonene fra entreprenøren og/eller på emballasjen;
Mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som staten har fastsatt eller vil fastsette om arten eller kvaliteten på materialene som er brukt.


Artikkel 11 - Levering og utførelse
Selskapet skal utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av produktbestillinger.
Leveringsstedet er den adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.
Med forbehold om det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger så raskt som mulig, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har avtalt en lengre leveringsperiode. Hvis leveringen blir forsinket, eller hvis en bestilling ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble lagt inn. I så fall har forbrukeren rett til å heve avtalen uten kostnader og rett til eventuell erstatning.
I tilfelle oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil gründeren refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsningen.
Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil entreprenøren gjøre et forsøk på å levere en erstatningsartikkel. Senest ved levering vil det klart og tydelig fremgå at det leveres en erstatningsartikkel. Med erstatningsartikler kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene ved returforsendelse skal bæres av entreprenøren.
Risikoen for skade og / eller tap av produkter hviler på entreprenøren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for entreprenøren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 - Avtaleforhold: Varighet, oppsigelse og fornyelse
Varighet
Forbrukeren kan når som helst si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid, og som omfatter regelmessig levering av produkter (herunder strøm) eller tjenester, i henhold til avtalte oppsigelsesregler og med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned.
Forbrukeren kan si opp en tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester når som helst mot slutten av den tidsbegrensede perioden i samsvar med gjeldende oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned.
Forbrukeren kan si opp avtalene som er nevnt i de foregående avsnittene
si dem opp når som helst og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i løpet av en bestemt periode.;
minst opphøre på samme måte som de ble inngått.
alltid opphøre med samme oppsigelsestid som den næringsdrivende har satt for seg selv.
Fornyelse
En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av varer (herunder elektrisitet) eller levering av tjenester kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.
Uten hensyn til foregående avsnitt kan en tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner stilltiende fornyes for en tidsbegrenset periode som ikke overstiger tre måneder, dersom forbrukeren kan si opp den fornyede avtalen mot slutten av fornyelsesperioden med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned.
En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av varer eller tjenester kan bare stilltiende fornyes på ubestemt tid dersom forbrukeren når som helst kan si opp avtalen med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned, og med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger tre måneder dersom avtalen gjelder regelmessig, men mindre enn månedlig levering av dagsaviser og ukeblader.
En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og ukeblader som del av et introduksjonsabonnement (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og opphører automatisk ved utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.
Varighet
For avtaler med en varighet på mer enn ett år kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter utløpet av ett år, med en oppsigelsesfrist på inntil én måned, med mindre rimelighet og rettferdighet taler mot oppsigelse før utløpet av den avtalte varigheten.

Artikkel 13 - Betaling
Med mindre annet er avtalt, skal beløp som forbrukeren skal betale, betales innen 7 virkedager etter at betenkningstiden som nevnt i artikkel 6(1) har startet. Ved avtale om levering av en tjeneste starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.
Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsinformasjonen som er gitt eller nevnt til entreprenøren.
I tilfelle manglende betaling fra forbrukeren har gründeren, med forbehold om juridiske begrensninger, rett til å kreve rimelige kostnader som er gjort kjent på forhånd for forbrukeren.


Artikkel 14 - Klageprosedyre
Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes til entreprenøren fullstendig og tydelig beskrevet innen 7 dager etter at forbrukeren har oppdaget manglene.
Klager som sendes til entreprenøren skal besvares innen en periode på 14 dager etter mottakelse. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen 14-dagersperioden med en melding om mottakelse og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
Hvis klagen ikke kan løses i minnelighet, oppstår det en tvist, og tvisteløsningsprosedyren gjelder.
En klage suspenderer ikke entreprenørens forpliktelser, med mindre entreprenøren indikerer noe annet skriftlig.
Hvis en klage blir funnet av gründeren å være berettiget, vil gründeren erstatte eller reparere de leverte produktene etter eget skjønn gratis.

Artikkel 15 - Tvister
Kontrakter mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder for, er utelukkende underlagt nederlandsk lov. Selv om forbrukeren bor i utlandet.

Ulike betalingsalternativer

Rask og gratis levering

24/7 kundeservice

Verifisert Pinterest-selger